Ansettelsen av ny teatersjef i Teater Manu

Tekst til video: https://youtu.be/SAghWhH99OA

Kjære tegnspråkmiljøet

Den siste tiden har vært preget av den sterke debatten i kjølvannet av ansettelsen av ny teatersjef i Teater Manu. Det har kommet mange spørsmål og kommentarer, og vi har sett at det er store følelser i sving.  

5. februar 2021 gikk Norges Døveforbund ut med en uttalelse hvor vi uttrykte bekymring for at visjonen til påtroppende teatersjef Janne Langaas og Teater Manus styre ikke samsvarer med NDFs visjon. Videre nevnte vi at vi skulle vurdere vår tillit til Teater Manus styremedlemmer som er oppnevnt av forbundsstyret i NDF.

NDF står for en politikk der vi skal beskytte norsk tegnspråk og ivareta og utvikle tegnspråklige arenaer. NDF ser på Teater Manu som en naturlig og viktig del av dette arbeidet, fordi de er en viktig kulturbærer for tegnspråk og døve i Norge.

NDF er bekymret over at Teater Manu deler den nye teatersjefens visjon om blandingsspråk som scenespråk. NDF er opptatt av det språkpolitiske ansvaret som Teater Manu har, i form av å være et tegnspråklig teater i Norge, en av få tegnspråklige kulturarbeidsplasser i Norge, og en av få formidlere av døves kultur på døves premisser.

Forbundsstyret gikk gjennom denne saken på forbundsstyremøtet 13.–14. februar og valgte å utsette saken til vi hadde fått gjort ytterligere utredninger. 24. februar 2021 hadde forbundsstyret et ekstraordinært styremøte for å lande på et vedtak.

Forbundsstyret i Norges Døveforbund har vedtatt at vi har mistet tillit til de oppnevnte styremedlemmene i Teater Manu.

NDF har ikke juridisk grunnlag for å bytte ut oppnevnte styremedlemmer i Teater Manu, men vi ønsker å ha en dialog med styret for å drøfte alle sider ved deres visjon og strategiplan. Blant annet vil vi ta opp hvordan styret i Teater Manu tenker at de kan ha en visjon om et blandingsspråk på scenen, mens de samtidig ivaretar det språkpolitiske ansvaret. Vi vil også vite hvordan de tenker at Teater Manus ansvar for å bevare tegnspråket, døves kultur og døves historie kan bli ivaretatt under den nye visjonen til den påtroppende teatersjefen.

Det er viktig at alle forstår at dette ikke handler om den påtroppende teatersjefen personlig, men om at vi mener det riktige er at Teater Manu skal ha en sjef som forstår vårt språk og vår kultur fullt ut.

Vi inviterer dem til et møte for å snakke om ansettelsespolicyen og rekrutteringspolitikken til Teater Manu ­­– som å både rekruttere og beholde døve ansatte, noe som også samsvarer med Teater Manus strategiplan, hvor det står at de ønsker å være en attraktiv tegnspråklig kulturarbeidsplass (Teater Manus strategiplan punkt 4).  

Jeg vil opplyse dere om at NRK skal lage nyhetssak om Teater Manu på TV, radio og nett-tv i slutten av neste uke eller mandag 8. mars.