Foredragsholder Jon Martin Brauti har holdt foredrag i Akershus Døveforening onsdag den 4. Mars 2015. Det kom 36 personer til foredraget og alle satt klistret på stolene siden tema var underholdende !

 


Tema er om Tor Hjalmar Persson og Tora Ågot (født Bråthen)

 

Tor Hjalmar Persson og Tora Ågot (født Bråthen)

 

Kjent for deres arbeid med døves tidsskrift DÖVAS VÄN

 

Svenske Tor Hjalmar Persson og hans kone, norskeToraÅgot (fødtBraathen) haddeulik bakgrunnnår det gjelderfamilie ogoppvekst.Deto haddelikevel en felles interesse,nemligartikkelskrivingidøves tidsskrift.TorHj. ble døvda han var13årgammel somen komplikasjonetter at hanhadde hatt hjernebetennelse. Hanvar den eneste somvar døvi hans familiei Sverige. Derimot ble Torafødtdøv oghadde en stordøvfamilie iNorge.

 

Både Tor Hj. ogToraer sterkt medvirkende til atdet svensketidsskriftDövas Vänble utgitt årene 1924-1965. Redaktør og ansvarlig utgiverfrastarten i1924til og med nr.41963varTorHj. Perssonogfra nr.51963til og med nr.21965var det ToraÅ.Persson. Nr. 2 1965 vardet siste.Dette tidsskrifteter spesielt interessantmed sineskildringer avdøves verden, deres generelleartikler,lokale historier,sine vakreillustrasjoner ogsittvelvalgteinnhold. Kort sagt, deter få områder avarbeidsmarkedet hvor en døvkan konkurrere meden hørende. Bostedet deres i Sverige i sør var Hässleholm i Skåne.

 

Jeg forteller også om Toras døve familiemedlemmer i Bråthen-slekten i Norge. For eksempel er hennes døve farbror, Peder Braathen som var kirketjener fra 1905 til 1938 i De Døves kirke i Kristiania (nå Oslo). Han var en av de døve som var best kjent i landet. Alle som ble konfirmert i De Døves kirke i Kristiania husket ham, spesielt hans alltid vennlige smil. I 33 år var han som nevnt kirketjener der. Oslo domprest sa en gang at han aldri hadde møtt en mer omsorgsfull og velvillig kirketjener. Og det var sant, med orden, påpasselighet og hjelpsomhet - og andakt - gikk han inn for sin gjerning. Forteller gjerne om andre døve i Bråten-slekten på forskjellige steder i Østlandet, bl.a. Strømmen hvor Tora var født i.